660 723 076 biuro@ekostone.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę TOMBET Natalia Dobies, z siedzibą w Miejscowości Frysztak, pod adresem Twierdza 66, REGON: 340526463, NIP: 5542814865. Adres korespondencyjny: TOMBET Natalia Dobies, ulica Twierdza 66, 38-130 Frysztak. Dane kontaktowe: poczta elektroniczna: sklep@ekostone.com.pl, numer telefonu: 660 723 076.

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca  ze  Sprzedawcą  czynności  prawnej niezwiązanej  bezpośrednio  z  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Produkt/Towar – rzecz  ruchoma  będąca  przedmiotem  umowy  sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 • Sklep internetowy   –  Sklep  internetowy  prowadzony  przez  firmę TOMBET Natalia Dobies.
 • Sprzedawca – TOMBET Natalia Dobies, z siedzibą Frysztak, pod adresem Twierdza 66, REGON: 340526463, NIP: 5542814865. Adres korespondencyjny TOMBET Natalia Dobies, ulica Twierdza 66, 38-130 Frysztak. Dane kontaktowe: poczta elektroniczna: sklep@ekostone.com.pl, numer telefonu: 660 723 076.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę TOMBET Natalia Dobies, z siedzibą Frysztak pod adresem Twierdza 66, REGON: 340526463, NIP: 5542814865. Adres korespondencyjny: TOMBET Natalia Dobies, ulica Twierdza 66, 38-130 Frysztak za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. 

2. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne
  i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia  1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Konsument może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny w ciągu doby.
 3. Konsument ma możliwość złożenia zamówienia za pomocą następujących metod: za pośrednictwem sklepu internetowego, pocztę e-mail, telefon.
 4. W celu realizacji zamówienia przez osobę fizyczną prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres email oraz numer telefonu.
 5. W celu realizacji zamówienia przez firmę konieczne jest dodatkowe podanie numeru NIP, w celu wystawienia faktury VAT.
 6. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego wyrażona jest
  w złotych polskich i zawiera obowiązujące w Polsce podatki.
 7. O łącznej cenie wraz z podatkami za Towar jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat
  – o obowiązku ich uiszczenia, Konsument jest  informowany  podczas  składania  zamówienia  a  także  w  chwili  wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową sprzedaży.
 8. Po złożeniu  przez  Konsumenta  zamówienia,  Sprzedawca  potwierdza  jego  Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą opłacenia zamówienia oraz przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do  realizacji  przez  Sklep  internetowy  na  adres  email  Konsumenta  wraz  z  podaniem wszystkich  istotnych  składników  zamówienia  oraz  potwierdzeniem  zawarcia  Umowy sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
 9. Płatność za towar może nastąpić tylko i wyłącznie z góry za pośrednictwem płatności internetowych online. W wyjątkowych sytuacjach klient może zwrócić się do sklepu w prośbą o możliwość dokonania płatności na numer rachunku bankowego. Płatność taka musi być dokonana w terminie do 7 dni kalendarzowych pod rygorem anulowania zamówienia.
 10. Zakupiony towar można bez dodatkowych opłat odebrać osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

3. Terminy i koszty dostawy

 1. Sprzedawca oświadcza, że nie jest producentem surowców, a ich dostępność u producentów jest ograniczona, co może spowodować dłuższy czas realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca informuje, że czas realizacji i dostawy poszczególnych towarów nie powinien być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, natomiast czas realizacji wykonania nagrobka wynosi od 30 do 60 dni kalendarzowych.
 3. Termin instalacji nagrobka uzgadniany jest pomiędzy stronami po zawarciu umowy.
 4. Poszczególne elementy zamówione w sklepie internetowym mogą być dostarczone bezpośrednio od producenta lub za pośrednictwem Sprzedawcy
  z wykorzystaniem firm kurierskich.
 5. Sprzedawca dopuszcza możliwość odbioru osobistego zakupionych towarów.

4. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar bez wad.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
 • pisemnie na adres Sprzedawcy: TOMBET Natalia Dobies, ulica Twierdza 66, 38-130 Frysztak.
 • drogą elektroniczną na adres mailowy: sklep@ekostone.com.pl.
 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy: TOMBET Natalia Dobies, ulica Twierdza 66, 38-130 Frysztak.
 1. Reklamacja powinna zawierać:
 2. imię i nazwisko Konsumenta,
 3. nazwę Towaru oraz datę zakupu,
 4. datę wystąpienia wady,
 5. opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
 6. żądanie Konsumenta wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego
  o rękojmi: naprawa towaru, wymiana towaru na nowy wolny od wad, obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy o ile wada jest istotna.
 7. Sprzedawca ustosunkuje  się  do  żądań  Konsumenta  niezwłocznie,  nie później  niż  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Konsumenta.
 8. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: TOMBET Natalia Dobies, ulica Twierdza 66,
  38-130 Frysztak.
 9. W przypadku wykupienia usługi montażu reklamacje są rozpatrywane
  w miejscu wykonania tego montażu.

5. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez  podawania  przyczyny  i  bez  ponoszenia  kosztów,  z   wyjątkiem  kosztów  określonych w pkt. 11 oraz pkt. 14 niniejszego regulaminu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt.1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć w następujący sposób:
 • w formie elektronicznej na adres email Sprzedawcy: sklep@ekostone.com.pl.
 • drogą korespondencyjną na adres Sprzedawcy: TOMBET Natalia Dobies, ulica Twierdza 66, 38-130 Frysztak.
 • osobiście w siedzibie Sprzedawcy: TOMBET Natalia Dobies, ulica Twierdza 66, 38-130 Frysztak.
 1. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy dowolnego formularza.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru
  w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

– obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

– polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów,

 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
 7. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 12 wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru lub
  w przypadku, gdy niedostatecznie go zabezpieczy i produkt ulegnie uszkodzeniu podczas transportu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 11. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 12. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 13. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 14. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
 15. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany
  w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 16. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
 17. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 18. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów,
 19. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 21. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 22. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 23. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

 1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz za sady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.
 2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136
 3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.
 4. Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php
 5. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty email: porady@dlakonsumentow.pl

7. Przetwarzanie danych osobowych – Polityka prywatności

 1. Uprzejmie informujemy, że firma TOMBET Natalia Dobies z siedzibą Frysztak, ul. Twierdza 66, 38-130 przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
 3. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Danych Osobowych jest: TOMBET Natalia Dobies z siedzibą w 38-130 Frysztak, ul. Twierdza 66,
 4. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres TOMBET Natalia Dobies z siedzibą Frysztak, ul. Twierdza 66, 38-130 lub też na adres email: biuro@tombet.com.pl.
 5. Administrator do wypełniania zadań związanych z ochroną danych osobowych wyznaczył Panią Natalię Dobies, z którą można się kontaktować pisemnie, telefonicznie, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@ekostone.com.pl. Wskazana osoba nie jest Inspektorem Danych Osobowych w świetle przepisów rozporządzenia 2016/679.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Cel przetwarzania danych osobowych: dane wykorzystywane są w celach handlowych, tj. w celu przedstawienia ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji oraz w celach rozliczeniowych i podatkowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 6 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Zebrane dane będą przechowywane: dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji umów handlowych oraz wykonania obowiązków podatkowych, aż do momentu ustania ustawowego okresu archiwizacji.
 11. Zebrane dane mogą być udostępnione jedynie na pisemny wniosek.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 13. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.
 14. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 15. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt pod adresem: TOMBET Natalia Dobies z siedzibą Frysztak, ul. Twierdza 66, 38-130 lub też na adres e-mail: biuro@ekostone.com.pl.
 16. Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych prowadzone są zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym oraz Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym obowiązującą w TOMBET Natalia Dobies, których podstawą prawną jest Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018; poz. 1000 oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8. Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim, z godnie
  z obowiązującym prawem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy prawa polskiego:
 3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93
  z późn. zm.),
 4. ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.),
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
 6. zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa,
 7. zmiany sposobu i terminów zapłaty,
 8. zmiany sposobu dostawy, form płatności oraz kosztów dostawy,
 9. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu internetowego stosownej informacji o zmianie Regulaminu, a także przesłania na adres poczty elektronicznej email Konsumenta, który zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia Konta, stosownej informacji na temat zmiany Regulaminu.
 10. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian,
  w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub  zrealizowane  zamówienia.  Zamówienia  przyjęte  do  realizacji  obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 11. Regulamin obowiązuje od dnia 01 października 2023 roku.